Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
3710273?v=3 codepath 51 2099
430927?v=3 necolt 52 2077
7887319?v=4 polqf 53 2020
5098753?v=4 jvirus 54 1971
2042313?v=3 swiftcodex 55 1959
128404?v=3 waynewbishop 56 1851
5041734?v=3 yapstudios 57 1841
13760?v=3 joshaber 58 1838
498212?v=3 ashfurrow 59 1698
740583?v=3 jflinter 60 1674
112699?v=3 davedelong 61 1663
5456481?v=3 hkellaway 62 1640
57004?v=3 bustoutsolutions 63 1611
5428704?v=3 urbanapps 64 1604
1870667?v=3 piemonte 65 1597
256998?v=3 venmo 66 1576
75067?v=4 dduan 67 1555
4269340?v=3 lyft 68 1550
382183?v=3 fulldecent 69 1522
9919?v=3 github 70 1521
536954?v=3 morizotter 28 1531
2419578?v=4 cemolcay 3 1721
3839052?v=3 sberrevoets 73 1454
7451118?v=3 twitterdev 74 1444
2092156?v=3 joemasilotti 75 1417