Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
3710273?v=3 codepath 51 2099
430927?v=3 necolt 52 2077
7887319?v=4 polqf 53 2020
2042313?v=3 swiftcodex 54 1959
128404?v=3 waynewbishop 55 1851
5041734?v=3 yapstudios 56 1841
13760?v=3 joshaber 57 1838
498212?v=3 ashfurrow 58 1698
740583?v=3 jflinter 59 1674
112699?v=3 davedelong 60 1663
5456481?v=3 hkellaway 61 1640
5098753?v=4 jvirus 62 1617
57004?v=3 bustoutsolutions 63 1611
5428704?v=3 urbanapps 64 1604
1870667?v=3 piemonte 65 1597
256998?v=3 venmo 66 1576
4269340?v=3 lyft 67 1550
382183?v=3 fulldecent 68 1522
9919?v=3 github 69 1521
536954?v=3 morizotter 28 1531
2419578?v=4 cemolcay 3 1721
3839052?v=3 sberrevoets 72 1454
7451118?v=3 twitterdev 73 1444
2092156?v=3 joemasilotti 74 1417
22208754?v=4 olddonkey 75 1395