Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
430927?v=3 necolt 51 2077
1156077?v=4 tidwall 52 2063
7887319?v=4 polqf 53 2020
2042313?v=3 swiftcodex 54 1959
128404?v=3 waynewbishop 55 1851
5041734?v=3 yapstudios 56 1841
13760?v=3 joshaber 57 1838
498212?v=3 ashfurrow 58 1698
740583?v=3 jflinter 59 1674
112699?v=3 davedelong 60 1663
5456481?v=3 hkellaway 61 1640
57004?v=3 bustoutsolutions 62 1611
5428704?v=3 urbanapps 63 1604
1870667?v=3 piemonte 64 1597
256998?v=3 venmo 65 1576
4269340?v=3 lyft 66 1550
382183?v=3 fulldecent 67 1522
9919?v=3 github 68 1521
5098753?v=4 jvirus 69 1519
536954?v=3 morizotter 27 1531
2419578?v=4 cemolcay 3 1721
3839052?v=3 sberrevoets 72 1454
7451118?v=3 twitterdev 73 1444
2092156?v=3 joemasilotti 74 1417
22208754?v=4 olddonkey 75 1395