Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
5713670?v=3 brianllamar 7526 0
5696023?v=3 jtupp13 7527 0
5665700?v=3 uvarovis 7528 0
5660582?v=3 jaycenh7 7529 0
5631982?v=3 spencerfornaciari 7530 0
5625072?v=3 ahood12 7531 0
5620449?v=3 josemaestri 7532 0
5533695?v=3 tonyidong 7533 0
5528918?v=3 zhuoli 7534 0
5522952?v=3 schun93 7535 0
5513065?v=4 zyedidia 7536 0
5510793?v=3 ggruen 7537 0
5508362?v=3 wswift1 7538 0
5492029?v=3 adamxiaotcao 7539 0
5491695?v=3 ldong 7540 0
5489647?v=3 mynameiskir 7541 0
5460480?v=3 rachellogie 7542 0
5441185?v=3 ggaabe 7543 0
5438529?v=3 livinghood 245 0