Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
15455?v=3 khan 76 1356
7806222?v=3 elaworkshop 77 1325
15706184?v=3 twicketapp 78 1303
69631?v=3 facebook 79 1297
590579?v=4 dzenbot 9 1440
1834058?v=3 marxon13 81 1202
432536?v=3 jspahrsummers 82 1173
5750489?v=3 loganwright 83 1172
926276?v=3 amitburst 84 1170
282950?v=3 scalessec 85 1163
1579644?v=4 cjwirth 86 1124
1013964?v=3 archagon 88 1101
1157147?v=3 natashatherobot 89 1093
716513?v=3 mergesort 90 1052
14877307?v=3 sugarteam 91 1046
504184?v=3 ayanonagon 92 1041
1372557?v=3 smileyborg 93 1028
603785?v=3 lickability 94 1005
739696?v=3 rnystrom 95 989
565300?v=3 jeantimex 96 981
6375297?v=3 eddiekaiger 97 979
2466729?v=3 jpotts18 98 973
1423068?v=3 ben-g 99 969
43072?v=3 drmohundro 100 948