Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
22208754?v=4 olddonkey 76 1395
15455?v=3 khan 77 1356
7806222?v=3 elaworkshop 78 1325
15706184?v=3 twicketapp 79 1303
69631?v=3 facebook 80 1297
590579?v=4 dzenbot 9 1440
1834058?v=3 marxon13 82 1202
432536?v=3 jspahrsummers 83 1173
5750489?v=3 loganwright 84 1172
926276?v=3 amitburst 85 1170
282950?v=3 scalessec 86 1163
1579644?v=4 cjwirth 87 1124
1013964?v=3 archagon 89 1101
1157147?v=3 natashatherobot 90 1093
716513?v=3 mergesort 91 1052
14877307?v=3 sugarteam 92 1046
504184?v=3 ayanonagon 93 1041
1372557?v=3 smileyborg 94 1028
603785?v=3 lickability 95 1005
739696?v=3 rnystrom 96 989
565300?v=3 jeantimex 97 981
6375297?v=3 eddiekaiger 98 979
2466729?v=3 jpotts18 99 973
1423068?v=3 ben-g 100 969