Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
316879?v=3 voisine 101 935
11686601?v=3 bryx-inc 102 897
853032?v=3 harlanhaskins 103 886
1420060?v=3 blueapron 104 883
13924582?v=3 clean-swift 105 882
4613643?v=3 boris-em 106 877
13840545?v=3 luispadron 107 874
1464187?v=3 simonfairbairn 108 869
9354?v=3 railsware 109 858
2176586?v=3 ennioma 110 854
344790?v=3 stakes 111 853
600935?v=3 mapbox 112 833
2905799?v=3 bennyguitar 113 832
891929?v=3 mathewsanders 114 819
514789?v=3 acquia 115 801
909340?v=3 sahandnayebaziz 116 796
113023?v=3 kylebrowning 117 796
6710841?v=3 mav3r1ck 118 792
63919?v=3 brianmichel 119 789
426014?v=3 postmates 120 780
2915286?v=3 popwarsweet 121 779
1016671?v=3 handsomecode 122 773
7917889?v=3 nettlep 123 764
67076?v=3 bvogelzang 124 763
13244177?v=3 farice 125 750