Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
424688?v=3 davecom 126 748
1051813?v=3 xhacker 127 737
358485?v=3 p2 128 730
2185644?v=4 antonthedev 129 717
1795788?v=3 duliodenis 130 716
538264?v=3 uber 131 698
6666239?v=3 michaelbabiy 132 692
7652951?v=3 tispr 133 677
625384?v=3 ustwo 134 669
19274038?v=3 simplicitymobile 135 652
5376577?v=3 kimdarren 136 645
6935003?v=3 producthunt 137 629
126245?v=3 jquave 138 626
2187641?v=3 kingreza 139 615
5587292?v=4 ranesr 140 613
28990390?v=4 skylab-inc 141 610
464574?v=3 zeveisenberg 142 605
869950?v=3 krausefx 143 603
173322?v=3 michaelvillar 144 601
191970?v=3 jordanekay 145 581
559357?v=3 dropbox 146 577
30003549?v=4 cultivr 147 572
894119?v=3 benzguo 148 527
427452?v=3 mosheberman 149 521
119054?v=3 jakemarsh 150 519