Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
1256189?v=3 gilesvangruisen 151 518
1221567?v=3 imcd23 152 509
32688?v=3 erica 153 502
850492?v=3 khanlou 154 499
145426?v=3 ovenbits 155 491
36808?v=3 troystribling 156 485
263457?v=3 artman 157 482
3867014?v=3 iosdevzone 158 478
3460069?v=3 aryaxt 159 474
565580?v=3 krisk 160 473
379606?v=3 ide 161 473
4086146?v=3 jamalk 162 466
613943?v=3 huytd 163 462
2824157?v=3 auth0 164 461
1781305?v=3 buzzfeed 165 461
532638?v=3 mattrubin 166 459
22244?v=3 kristopherjohnson 167 457
1451990?v=3 hetelek 168 455
1214535?v=3 wookiee 169 442
12764503?v=3 thorntechpublic 170 441
2771?v=3 andymatuschak 171 438
1669909?v=3 rshevchuk 172 436
541152?v=3 pinterest 173 414
20267?v=3 schwa 174 412
1019253?v=3 atljeremy 175 406