Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
4723115?v=3 dkhamsing 176 406
698038?v=4 matomo-org 177 406
342708?v=3 duckduckgo 178 399
1511276?v=3 noppoman 179 396
18150443?v=3 eurekacommunity 180 395
29784694?v=3 cocoa-ai 181 394
13615465?v=3 icepa 182 392
131524?v=3 mozilla 183 391
552921?v=3 modocache 184 389
166419?v=3 mutualmobile 185 386
2057443?v=3 liuyubobobo 186 384
588682?v=3 robreuss 187 381
20431146?v=3 kryptco 188 378
397111?v=3 behrang 189 373
395836?v=3 kgn 190 372
11262741?v=3 thompsonate 191 368
27972206?v=4 evolution-app 192 364
122102?v=3 dgraham 193 363
3122471?v=3 ruddfawcett 194 361
2688806?v=3 zats 195 360
7059872?v=4 x140yu 196 359
719768?v=3 justinmfischer 197 357
193174?v=3 gizmosachin 198 355
2881716?v=3 poetmountain 199 355
3398317?v=3 andrewcbancroft 200 354