Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
8311605?v=3 pvzig 201 350
444790?v=3 hungtruong 202 344
1330683?v=3 dantoml 203 337
887184?v=3 kyleweiner 204 335
489050?v=3 genedelisa 205 333
3409740?v=3 izotx 206 329
49038?v=4 orta 48 334
283741?v=3 davidstump 208 326
3277844?v=3 mobitar 209 318
1302?v=3 mdiep 210 316
1725664?v=3 khaost 211 316
135315?v=3 brynbellomy 212 315
1297785?v=4 durul 213 314
1623538?v=4 cnxteoe 214 313
20661975?v=3 swifttsubame 215 313
4261998?v=3 vlall 216 307
30041275?v=4 toygar 9 369
331152?v=3 aubrey 218 301
12561735?v=3 ribl 219 299
8974?v=3 nerdyc 220 296
4040993?v=3 alexhillc 221 291
28421?v=3 bradjasper 222 291
1377453?v=3 stormpath 224 277
3419766?v=4 colemancda 1 433