Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
3398317?v=3 andrewcbancroft 201 354
8311605?v=3 pvzig 202 350
444790?v=3 hungtruong 203 344
1330683?v=3 dantoml 204 337
887184?v=3 kyleweiner 205 335
489050?v=3 genedelisa 206 333
3409740?v=3 izotx 207 329
49038?v=4 orta 48 334
283741?v=3 davidstump 209 326
3277844?v=3 mobitar 210 318
1302?v=3 mdiep 211 316
1725664?v=3 khaost 212 316
135315?v=3 brynbellomy 213 315
1297785?v=4 durul 214 314
1623538?v=4 cnxteoe 215 313
20661975?v=3 swifttsubame 216 313
4261998?v=3 vlall 217 307
30041275?v=4 toygar 9 369
331152?v=3 aubrey 219 301
12561735?v=3 ribl 220 299
8974?v=3 nerdyc 221 296
4040993?v=3 alexhillc 222 291
28421?v=3 bradjasper 223 291
1377453?v=3 stormpath 225 277