Top Arduino GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
17443994?v=3 itkindaworks 26 75
709615?v=3 sciguy14 27 73
293581?v=3 brownan 28 72
974046?v=3 stevemcquaid 29 60
289274?v=3 mayosmith 30 60
521443?v=3 alextaujenis 31 59
5839563?v=3 initialstate 33 58
6698787?v=3 jerware 34 57
5057686?v=3 dicksondickson 35 55
5090936?v=3 born2net 36 54
455796?v=3 jacobrosenthal 37 53
3129069?v=3 lowpowerlab 38 53
965463?v=3 paulstoffregen 39 52
4690960?v=3 contractorwolf 40 50
2348966?v=4 particle-iot 41 48
2165753?v=3 punchthrough 42 47
30601947?v=4 improbablestudios 43 47
1858216?v=3 danasf 44 45
856625?v=3 jersagfast 45 45
6003329?v=3 openbci 46 45
117102?v=3 nseidle 47 44
348343?v=3 moderndevice 48 43
401539?v=3 soundanalogous 49 42
1623538?v=4 cnxteoe 50 41