Top Assembly GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
2200898?v=3 chrislgarry 1 25974
4377?v=3 leachim6 3 2277
11578470?v=3 webassembly 4 2098
16816?v=3 briansmith 5 799
101238?v=3 kanzure 6 654
6544927?v=3 adriancable 7 455
1389585?v=3 videolan 1 263
172800?v=3 nornagon 10 222
11714055?v=3 tinysec 11 186
5713248?v=3 influxdata 12 186
1621405?v=3 hermanhermitage 13 185
1063652?v=3 jeff-1amstudios 14 180
524033?v=3 vsergeev 15 178
181069?v=3 adafruit 16 158
1150682?v=3 harrelfe 17 148
1163554?v=3 ashleygwilliams 18 128
1640688?v=3 christopherpow 19 118
826292?v=3 kaelri 20 109
87753?v=3 davidad 21 106
2568217?v=3 jcalvinowens 22 96
1224096?v=3 shinyquagsire23 23 91
7667050?v=3 vigrey 24 91
1123322?v=3 kelseyhightower 25 87