Top C++ GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
69631?v=3 facebook 1 97224
6154722?v=3 microsoft 2 64052
1089146?v=3 atom 3 33676
6182163?v=3 bvlc 4 23566
1229647?v=3 rethinkdb 5 20988
181069?v=3 adafruit 6 11999
131524?v=3 mozilla 7 11491
313412?v=3 symless 8 11007
559357?v=3 dropbox 9 8227
18506046?v=3 opengenus 10 7388
822369?v=3 tjanczuk 11 5819
5068817?v=3 draios 12 5649
600935?v=3 mapbox 13 5280
887802?v=3 automattic 14 4897
1395534?v=3 id-software 15 4767
208955?v=3 keithw 16 4711
3725560?v=4 gzc 17 4687
6259399?v=3 davisking 18 4572
1015767?v=3 ceph 19 4372
2207653?v=3 garagegames 20 4260
1608701?v=3 khronosgroup 21 4233
11370278?v=3 butor 22 4055
6637?v=3 ttimo 23 3766
13315?v=3 pmq20 24 3724
157106?v=3 kylemcdonald 25 3635