Top Common_lisp GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
10473?v=3 stassats 26 126
150292?v=3 thezerobit 28 115
2322554?v=3 samanthadoran 29 115
168555?v=3 whalliburton 30 114
746946?v=3 massung 31 102
389160?v=3 ruricolist 32 100
59139?v=3 kriyative 33 99
13414?v=3 eschulte 34 95
33912?v=3 mark-watson 35 94
5464462?v=3 acl2 36 93
11864?v=3 antifuchs 37 92
3339919?v=3 mbattyani 38 91
333045?v=3 deplinenoise 39 87
7034627?v=3 codyreichert 40 83
7504551?v=3 akamai 41 78
909300?v=3 bike 42 77
40149?v=3 sshirokov 43 76
8964?v=3 nklein 44 73
761056?v=3 pnathan 45 73
188363?v=3 dlowe-net 46 71
202874?v=3 naveensundarg 47 70
44520?v=3 smanek 48 70
69571?v=3 mfiano 49 68
294768?v=3 eslick 50 64