Top Common_lisp GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
5316?v=3 mcandre 51 60
669650?v=3 jasom 52 59
40453?v=3 paddymul 53 56
1514604?v=3 helmutkian 54 55
8460?v=3 jwiegley 55 54
385400?v=3 hargettp 56 52
6210567?v=3 malisper 57 46
364720?v=3 genworks 58 43
527876?v=3 ndantam 59 41
40441?v=3 ryepup 60 41
297543?v=3 smithzvk 61 39
207496?v=3 nightfly19 62 39
175578?v=3 kisom 63 36
31994?v=3 vincenttoups 64 36
16469771?v=3 rigetticomputing 65 35
72137?v=3 vy 1 78
1393649?v=3 m-n 67 33
1623538?v=4 cnxteoe 68 31
4502437?v=3 sfahlman 69 31
219448?v=3 terjenorderhaug 70 29
7414513?v=3 fouric 71 28
9893806?v=4 bohdan-khomtchouk 72 28
1103746?v=3 oconnore 73 25
12909?v=3 jmbr 74 25
76862?v=3 briangu 75 25