Top Common_lisp GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
7529073?v=3 arathnim 76 24
106778?v=3 mgi 3 28
35296?v=3 sgrove 78 23
11282440?v=3 robbiebarrat 79 22
226876?v=3 jl2 80 21
170356?v=3 ebobby 81 21
1006640?v=3 craigl64 82 21
45844?v=3 bvds 83 24
1114329?v=3 howeyc 84 20
767154?v=3 kanendosei 85 20
6687038?v=3 gheber 86 20
1530842?v=3 fisxoj 87 19
7199143?v=3 gtod 5 24
175575?v=3 jackpal 89 19
5751682?v=3 brendandburns 90 19
126528?v=3 masonium 91 18
52466?v=3 wiseman 92 18
7492?v=3 sbryant 93 18
641648?v=3 belambert 94 17
92734?v=3 thedarktrumpet 95 17
1321?v=3 aggieben 96 17
442794?v=3 tlikonen 2 32
8483885?v=3 plkrueger 98 16
332504?v=3 chadbraunduin 99 16
674?v=3 osteele 100 16