Top Emacs_lisp GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
8460?v=3 jwiegley 1 3551
29988?v=3 skeeto 2 2027
2?v=3 defunkt 3 1705
38066?v=3 milkypostman 5 1565
13414?v=3 eschulte 7 1134
33031?v=3 sellout 8 1090
2082195?v=3 vermiculus 9 1051
1610070?v=3 jkitchin 10 813
485415?v=3 fsharp 11 730
500621?v=3 howardabrams 12 720
188?v=3 nex3 13 696
31308?v=3 jacktasia 14 676
16090?v=3 sigma 15 650
370581?v=3 railwaycat 16 611
1363467?v=3 vspinu 17 605
4049168?v=3 millejoh 18 585
66164?v=3 jonathanchu 19 524
12706530?v=3 jrblevin 20 496
1386972?v=3 cute-jumper 21 478
306502?v=3 bling 22 462
4250696?v=3 noctuid 23 456
22444?v=3 hayamiz 9 420
228145?v=3 darwinawardwinner 25 412