Top Erlang GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
176293?v=3 basho 1 7470
867053?v=3 inaka 2 2739
284270?v=3 mochi 3 2114
23211?v=3 heroku 4 1536
4836?v=3 devinus 5 1263
83128?v=3 boundary 6 1233
1?v=3 mojombo 7 970
184029?v=3 nitrogen 8 969
797?v=3 tarcieri 9 746
86412?v=3 vagabond 10 676
12125?v=3 ngerakines 11 671
28964?v=3 rustyio 12 664
61850?v=3 okeuday 13 617
27577?v=3 jkvor 14 589
408801?v=3 2600hz 15 585
17710?v=3 tonyg 16 581
215728?v=3 manopapad 17 568
1619?v=3 seth 18 540
3629?v=3 archaelus 19 539
529?v=3 auser 20 534
1772?v=3 seancribbs 21 528
384121?v=3 aweber 22 524
36227?v=3 tsloughter 23 512
55797?v=3 jbrisbin 24 476
636956?v=3 couchbaselabs 25 442