Top Go GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
761456?v=3 hashicorp 1 63006
173412?v=3 spf13 2 32002
1156077?v=4 tidwall 3 24430
6656686?v=3 gogits 4 24387
9919?v=3 github 5 22963
5713248?v=3 influxdata 6 21271
520208?v=3 fogleman 7 18374
2946214?v=4 unknwon 8 16271
1299?v=3 mitchellh 9 16122
14009?v=3 buger 1 17213
1225294?v=4 filosottile 11 15505
2181346?v=3 drone 12 14963
489566?v=3 gorilla 13 14656
108380?v=3 rakyll 14 14406
251133?v=3 bitly 15 13491
1123322?v=3 kelseyhightower 16 11902
178316?v=3 codegangsta 17 11570
7346661?v=3 fatedier 18 10954
33192?v=3 yudai 19 10216
3979584?v=3 sourcegraph 20 9789
1543151?v=4 chrislusf 21 9571
48950?v=3 joewalnes 22 9236
5673805?v=4 bcicen 23 9096
5513065?v=4 zyedidia 24 8637
8484931?v=3 gliderlabs 25 8614