Top Haskell GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
3044?v=3 jgm 1 13638
911911?v=3 begriffs 2 10650
304657?v=3 ekmett 3 5053
236767?v=3 sdiehl 4 4577
69631?v=3 facebook 5 4545
1584774?v=3 galoisinc 6 3124
1313787?v=3 gabriel439 7 2824
1052630?v=3 mikeizbicki 8 2109
875324?v=3 dmjio 9 1229
456674?v=4 burntsushi 10 1021
19538647?v=3 facebookincubator 11 920
1222?v=3 avh4 12 910
427221?v=3 jtdaugherty 13 908
1081899?v=3 leksah 14 805
1121581?v=3 ajtulloch 15 801
7597789?v=3 tdietert 16 769
10144?v=3 simonmichael 17 762
320177?v=4 bitemyapp 18 736
6183?v=3 thoughtbot 19 686
8460?v=3 jwiegley 20 675
408753?v=3 tfausak 21 664
2103670?v=4 sweirich 22 612
1574?v=3 joshuaclayton 23 610
729779?v=3 evincarofautumn 24 591
187815?v=3 mstksg 25 563