Top Idl GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
6264?v=3 krschultz 1 4219
7305844?v=3 wlandsman 2 62
713524?v=3 mgalloy 3 34
66577?v=3 jakewharton 5 21
3179868?v=3 jradavenport 6 13
3834248?v=3 kennedyresearch 7 13
1623538?v=4 cnxteoe 8 9
1000868?v=3 loxodes 9 9
8240150?v=3 rheingoldheavy 11 9
213736?v=4 yongjhih 12 7
796752?v=3 chrisbeaumont 13 6
7268131?v=3 billfreeman44 14 5
305212?v=3 emusan 15 5
9044197?v=3 jdbcode 16 5
6821810?v=3 pepaslabs 17 4
6140947?v=3 8tory 18 4
3258878?v=3 davidgrier 19 3
6845428?v=3 scizen9 20 3
4600725?v=3 syntetyczny 1 3
3998093?v=3 profxj 22 3
1444249?v=3 kelle 23 3
505147?v=3 wa7iut 24 3
13439304?v=4 jmontgom10 25 2