Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
69631?v=3 facebook 1 347878
9892522?v=3 freecodecamp 2 298123
698437?v=3 airbnb 3 134230
6412038?v=3 reactjs 4 127333
131524?v=3 mozilla 5 95582
70142?v=3 jquery 6 91244
5502029?v=4 typicode 7 86613
12631?v=3 substack 8 85998
887802?v=3 automattic 9 72848
1315101?v=4 yangshun 10 59429
105127?v=4 developit 11 58201
5078602?v=3 formidablelabs 12 57843
230541?v=3 mbostock 13 57825
1089146?v=3 atom 14 53081
4732?v=3 jashkenas 15 50652
5796209?v=3 semantic-org 16 48258
19538647?v=3 facebookincubator 17 47789
4219865?v=3 nylas 18 46569
121766?v=3 feross 19 46174
10161?v=3 joyent 20 43005
9919?v=3 github 21 42866
819518?v=3 segmentio 22 42032
1530011?v=3 angular-ui 1 39143
6154722?v=3 microsoft 24 38689
39759?v=3 maxogden 25 36856