Top Kicad GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
4976550?v=3 paulschow 26 14
719836?v=3 baldengineer 27 14
2219?v=3 myelin 28 14
936367?v=3 kylemanna 30 13
5545395?v=3 pdxostc 31 13
4392006?v=3 mjrice 32 12
57308?v=3 netik 33 11
286218?v=3 hylian 34 10
244912?v=3 reportingsjr 35 10
1000868?v=3 loxodes 36 9
1075352?v=3 synfinatic 38 9
455796?v=3 jacobrosenthal 39 8
945228?v=3 coderkevin 40 8
779005?v=3 sarfata 41 8
1390064?v=3 rringler 43 7
1964720?v=3 lelandbatey 44 6
160217?v=3 amstan 45 6
80639?v=3 tcr 46 6
800950?v=3 wicker 47 5
2334553?v=3 swedishhat 48 5
778248?v=3 jboone 49 5
9049256?v=3 mrbeam 50 5