Top Kicad GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
6377085?v=3 spadgenske 51 4
450091?v=3 74hc595 52 4
2052?v=3 kbob 53 4
4713996?v=3 mobilinkd 54 4
1450212?v=3 mpetroff 55 4
1085202?v=3 hackerschool 57 4
124381?v=3 xxv 59 4
55581?v=3 tetious 60 4
35894?v=3 jgillick 61 4
11685?v=3 kadamski 3 4
8404459?v=3 davidpottingerdesign 63 4
7798238?v=3 junes-phd 65 3
3165064?v=3 nf6x 66 3
5666862?v=3 seanleftbelow 67 3
4119398?v=3 oshpark 68 3
3193533?v=3 brannondorsey 69 3
17758436?v=3 bbtinkerer 70 3
13408997?v=3 dewhisna 71 3
13550094?v=3 mackpi 72 3
2801596?v=3 superuser320 73 3
16725261?v=3 quixotic120 74 2
1829094?v=4 mplewis 75 2