Top Kicad GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
17678639?v=3 vectorspacehq 102 2
13835588?v=3 tesscience 103 2
8991037?v=3 cpavlina 104 2
8731014?v=3 cybint-io 105 2
7914698?v=3 harmoninstruments 106 2
6407916?v=3 fyberlabs 107 2
19561624?v=3 pluggee 109 1
427255?v=3 gregose 110 1
19698110?v=3 kwan3217 111 1
22945718?v=3 jclemme 112 1
5217767?v=3 c0yote 113 1
5132377?v=3 emnik 3 1
4705807?v=3 augustt198 115 1
4662259?v=3 frmeier 116 1
4317872?v=4 misterbiggs 117 1
2042273?v=3 ccooper21 120 1
1915798?v=3 pyroavr 121 1
1731531?v=3 nellump 122 1
1701315?v=3 lovemhz 123 1
1569715?v=3 chronopoulos 124 1
1517487?v=3 mirage335 125 1