Top Kicad GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
1347063?v=3 alanford 126 1
1273851?v=3 windsorschmidt 127 1
732752?v=3 dword1511 128 1
702481?v=3 bootchk 129 1
518124?v=3 cwoodall 130 1
353319?v=3 scubasonar 131 1
321984?v=3 hedrickbt 132 1
255086?v=3 robotmaxtron 133 1
168764?v=3 alexluke 134 1
131002?v=3 phirephly 135 1
117151?v=3 bartmassey 136 1
113907?v=3 preachermanx 137 1
79547?v=3 itsamenathan 138 1
49834?v=3 thatch 139 1
9845?v=3 pietern 140 1
1623538?v=4 cnxteoeorg 141 1
24739064?v=3 dan-hartman 142 1
22891589?v=3 gregoryasher 143 1
20865942?v=3 mribble 144 1
26131328?v=3 faust-lighting 145 1
22404121?v=3 fanzhe98 146 1
13277125?v=3 desertlizard 148 1
3586264?v=3 0xdec 149 1
16967179?v=3 ilmpbx 150 1