Top Kicad GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
5607736?v=3 ronangaillard 151 1
13482395?v=3 hashdefineelectronics 42 1
7840140?v=3 magfest 153 1
7750842?v=3 charleyshattuck 154 1
7662108?v=3 kawfey 155 1
6411862?v=3 pholat 10 1
6202716?v=3 djrecipe 158 1
26467804?v=4 neurotinker 159 0
13065949?v=3 janelia-idf 160 0
5094628?v=4 bytesyze 161 0
7409490?v=3 hinnebusch 162 0
26860916?v=4 x-illuminati 163 0
26558114?v=3 grave-dancer 164 0
19430891?v=3 opensciencetools 165 0
18271985?v=3 tatonka21 166 0
1793958?v=3 kcuzner 168 0
21350616?v=4 dixonaws 169 0
9633624?v=4 mstumpf585 170 0
13160288?v=4 rmacias91 171 0
16483541?v=4 hemonserrat 172 0
19983952?v=4 evansays 173 0
26530523?v=4 projectgomez 174 0
16939754?v=4 department13 175 0