Top Kicad GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
13238746?v=4 muxedup 176 0
14130139?v=4 juanmrq95 177 0
17345124?v=4 smart-ag 178 0
11398252?v=4 andrewzc 179 0
22711707?v=4 terminalman 180 0
24502056?v=4 hasxz 181 0
12863084?v=4 skhobahi 182 0
14349011?v=3 jaebird123 183 0
24936262?v=3 pablogad 184 0
12583019?v=3 jaimelaborda 19 0
1968904?v=3 cotrone 186 0
11745416?v=3 ashwin15990 187 0
16577535?v=3 nlbutts 188 0
15257793?v=3 paradigmhyperloop 189 0
13374460?v=3 noncreature0714 190 0
15040741?v=3 siue-arc 191 0
15257793?v=3 paradigmtransportation 192 0
6644208?v=3 mikaelarguedas 193 0
18507021?v=3 pushtheworld 194 0
24872385?v=3 haoqinlandv 195 0
11392204?v=3 alankilian 196 0
19367614?v=3 openfuck 197 0
22161526?v=3 b8box 198 0
6217608?v=3 fei-peng 199 0
20248697?v=3 tuxlovesyou 200 0