Top Llvm GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
6154722?v=3 microsoft 1 202
94188?v=3 biometrics 2 79
9211?v=3 dubek 3 44
1145212?v=3 jbush001 4 33
5104335?v=3 kframework 6 22
1584774?v=3 galoisinc 8 6
1623538?v=4 cnxteoe 9 4
3725560?v=4 gzc 10 2
16941831?v=3 abhishekgaur14 11 2
1816877?v=3 cospandesign 12 1
1051813?v=3 xhacker 13 1
853032?v=3 harlanhaskins 14 1
71984?v=3 acook 15 1
18353476?v=3 mikerr1111 16 1
14243669?v=3 soumyarooproy 17 1
9189765?v=3 ariashahverdi 18 1
721352?v=4 joshkunz 19 0
748697?v=4 aakshintala 20 0
8092087?v=4 nijaru 21 0
22670852?v=4 jblacksmith 22 0
28052237?v=4 stingnevermore 23 0
14104310?v=4 ameisen 24 0
19912301?v=4 kyle-kelly 25 0