Top Makefile GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
1728152?v=3 nvidia 1 5387
320177?v=4 bitemyapp 2 5371
7889581?v=3 phpbrew 3 3387
10161?v=3 joyent 4 2153
2528830?v=3 openwrt 5 1272
4510005?v=3 mbcrawfo 6 1264
314135?v=3 cloudflare 7 1118
195061?v=3 eosrei 8 1051
5595220?v=3 thockin 9 961
7034627?v=3 codyreichert 11 655
3299148?v=3 awslabs 12 627
69631?v=3 facebook 14 548
12790066?v=3 git-game 15 494
230541?v=3 mbostock 16 464
1623538?v=4 cnxteoe 17 404
23920?v=3 unixorn 2 361
9056?v=3 jsnyder 19 268
716621?v=3 freewil 20 266
64996?v=3 alexcrichton 21 265
207889?v=3 kika 22 260
15728070?v=4 unixsheikh 23 252
955793?v=3 bitwalker 24 251
4722382?v=3 opencomputeproject 25 250