Top Matlab GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
699682?v=3 pdollar 1 955
59744?v=3 schneems 2 483
283803?v=3 quantombone 3 358
5997976?v=3 plotly 4 271
2585159?v=3 quinnliu 5 239
608782?v=3 everpeace 6 227
929040?v=3 rksltnl 7 212
667613?v=3 adikhosla 8 208
1420020?v=3 csailvision 9 204
2145718?v=4 alexandrebarachant 11 201
1908028?v=3 econti 12 185
1760760?v=3 jcgillespie 13 175
2241689?v=3 alecjacobson 14 157
6655127?v=3 cvxr 15 153
32853892?v=4 flatironinstitute 16 149
4881?v=3 sergeyk 17 146
14820738?v=3 lacerbi 18 141
19540805?v=3 yahooarchive 19 134
20895851?v=3 cloud-cv 20 132
16574?v=3 yahoo 21 131
2708410?v=3 opencobra 22 119
226913?v=3 fangq 23 116
2957335?v=3 cvxgrp 24 107
241138?v=3 karpathy 25 107