Top Perl GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
7390180?v=3 openresty 1 4955
89910?v=3 major 2 4224
3499?v=3 miyagawa 3 2797
41100?v=3 petdance 4 2463
342708?v=3 duckduckgo 5 2205
6183?v=3 thoughtbot 6 1782
46604?v=3 theory 7 1587
30682?v=3 rjbs 8 1292
57365?v=3 bestpractical 9 1252
56241?v=3 agentzh 11 1156
97321?v=3 fletcher 12 1147
691986?v=3 k4rthik 13 1003
1445228?v=3 jfrazelle 14 843
189190?v=3 dhowett 15 842
5184305?v=3 linode 16 798
31283?v=3 vti 17 795
21826?v=3 ingydotnet 18 790
102707?v=3 webmin 19 784
1130199?v=3 stefanschroeder 20 780
4226354?v=3 infobyte 21 747
111044?v=3 jonreid 22 711
314135?v=3 cloudflare 23 677
1280796?v=3 jimsalterjrs 24 654
41567?v=3 kazuho 5 611