Top Perl GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
43331?v=3 trapd00r 1 751
43820?v=3 spencertipping 28 538
398875?v=3 neubig 30 474
25669?v=3 rafl 32 463
1125431?v=4 thibaultcha 33 422
274828?v=3 wizzat 34 405
2243977?v=3 ljunkie 35 402
37561?v=3 leedo 36 394
814673?v=3 jbittel 37 394
602199?v=3 lamw 38 385
27104?v=3 dagolden 39 380
3585411?v=3 perl 40 368
65144?v=3 timkay 41 362
294575?v=3 freebsdgirl 42 345
1013671?v=3 rapid7 43 339
8082?v=3 justone 44 325
16861?v=3 abh 45 308
170011?v=3 dkogan 46 292
136985?v=3 devd 47 292
81828?v=3 rcaputo 48 286
723161?v=3 gdssecurity 49 278
8234207?v=3 keydet89 50 275