Top Perl GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
140584?v=3 s-aska 20 187
261635?v=3 msimerson 77 183
404?v=3 rtomayko 78 183
3769122?v=3 bluehost 79 169
1445228?v=3 jessfraz 80 160
59291?v=3 franckcuny 81 159
230654?v=3 tagomoris 22 157
35859?v=3 jzawodn 83 157
6119?v=3 cschneid 84 153
50812?v=3 pbrisbin 85 152
37519?v=3 semifor 86 151
59291?v=3 fcuny 87 150
8163?v=3 frioux 88 148
43083?v=3 jonswar 89 148
1120885?v=3 evernote 90 148
8262579?v=3 teodesian 91 147
6900073?v=3 mskcc 92 146
1323264?v=3 23andme 93 146
354009?v=3 plicease 94 145
276490?v=3 jamesc 95 145
38051?v=3 gshank 96 144
4495841?v=3 grayhemp 97 144
508521?v=3 spiderlabs 98 141
411832?v=3 samyk 99 141
18333?v=3 linenoise 100 137