Top Php GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
143937?v=3 symfony 1 86668
209254?v=3 doctrine 2 29268
4986074?v=3 roots 3 20135
698038?v=4 matomo-org 4 19081
1836015?v=3 phpoffice 2 16839
11591525?v=3 paragonie 6 12790
50654?v=3 danielmiessler 7 12359
202732?v=3 knplabs 8 12062
698038?v=3 piwik 9 9933
5832706?v=3 laracasts 10 9227
887802?v=3 automattic 11 8799
187?v=3 vlucas 12 8537
1645051?v=3 owncloud 3 7490
69631?v=3 facebook 14 6681
660654?v=3 ircmaxell 15 6134
42941?v=3 ramsey 16 6019
33886?v=3 kriswallsmith 17 5762
1446784?v=3 webdevstudios 18 5661
193389?v=3 etsy 19 5318
719423?v=3 sylius 20 5241
404157?v=3 sonata-project 21 4624
183223?v=3 jeffreyway 22 4475
152?v=3 al3x 23 4447
2232217?v=3 aws 24 4357
353790?v=3 markjaquith 25 3976