Top Processing GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
1197580?v=3 processing-js 1 2706
191758?v=3 shiffman 2 2271
636684?v=3 maniacbug 3 767
509469?v=3 jeffthompson 5 434
18577?v=3 feltron 6 340
181069?v=3 adafruit 7 214
165?v=3 atduskgreg 8 206
192021?v=3 runemadsen 9 171
5661788?v=3 evil-mad 10 169
133020?v=3 mgiraldo 11 150
6003329?v=3 openbci 12 143
709615?v=3 sciguy14 13 141
325363?v=3 blprnt 14 135
418443?v=3 riebschlager 15 125
194164?v=3 kitschpatrol 16 119
7907782?v=3 alexhwoods 17 106
157106?v=3 kylemcdonald 18 98
290053?v=3 golanlevin 19 91
1810387?v=3 creativeinquiry 20 90
3218981?v=3 amandaghassaei 21 73
10040083?v=3 advancertechnologies 22 65
771175?v=3 n1ckfg 24 58
400682?v=3 johnearnest 25 51