Top Python GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
139987?v=3 miserlou 26 9190
5997976?v=3 plotly 27 8770
913567?v=3 netflix 28 8660
74739?v=3 audreyr 29 8519
27146?v=3 warner 30 8468
2684181?v=3 yhat 31 8208
219935?v=3 jwilder 32 8135
3526486?v=3 anishathalye 33 8061
7388996?v=3 jupyter 34 8005
11997567?v=3 chiphuyen 35 7950
3160808?v=3 trustedsec 36 7835
241138?v=3 karpathy 37 7773
16574?v=3 yahoo 38 7391
5374816?v=3 mailpile 39 7313
62857?v=3 pydanny 40 7240
122286?v=3 lra 41 6988
622170?v=3 wting 42 6836
2449?v=3 toastdriven 43 6664
2288709?v=3 codelucas 44 6607
41734?v=3 wbond 45 6581
39340?v=3 sivel 46 6528
259113?v=3 amoffat 47 6506
1039191?v=3 numenta 48 6450
395254?v=3 gleitz 49 6362
6117407?v=3 deis 50 6176