Top Rust GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
456674?v=4 burntsushi 1 23097
4285147?v=3 jwilm 2 10222
1089146?v=3 atom 3 6199
64996?v=3 alexcrichton 4 5752
6180?v=3 carllerche 5 4581
1480321?v=3 sergiobenitez 6 4253
1455697?v=3 sfackler 7 2713
193874?v=3 carols10cents 8 2480
157897?v=3 pcwalton 9 2409
147214?v=3 brson 10 2247
8213174?v=3 gfx-rs 11 2045
9063376?v=3 withoutboats 12 1988
4143535?v=3 mmstick 13 1818
4007814?v=3 ebtech 14 1694
9209?v=3 dpc 15 1645
1355851?v=3 tildeio 16 1636
131524?v=3 mozilla 17 1556
1761920?v=3 imazen 18 1329
843730?v=3 hansihe 19 1276
4745181?v=3 reem 20 1211
1505488?v=3 spacejam 21 1188
223776?v=4 seppo0010 1 1145
495768?v=3 dwrensha 23 982
51479?v=3 seanmonstar 24 967
4430336?v=3 oracle 25 910