Top Scala GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
50278?v=3 twitter 1 42082
5313303?v=3 twitter-archive 2 8569
229272?v=3 mesos 3 5790
16574?v=3 yahoo 4 5037
4998052?v=3 databricks 5 4659
3458585?v=3 mesosphere 6 4369
698437?v=3 airbnb 7 4332
1200131?v=4 tpolecat 8 3988
1438454?v=3 amplab 9 3116
218045?v=3 non 10 3012
479857?v=3 47deg 11 2987
5228027?v=3 stratio 12 2923
913567?v=3 netflix 13 2409
654855?v=3 sryza 14 1977
899219?v=3 pathikrit 15 1860
3648453?v=3 quantifind 16 1707
102698?v=3 n8han 17 1678
998197?v=3 ucb-bar 18 1672
787427?v=3 gravitylabs 19 1612
366151?v=3 tumblr 20 1570
2242?v=3 softprops 21 1325
87383?v=3 cloudera 22 1300
476675?v=3 paypal 23 1282
9633?v=3 dlwh 24 1257
5742?v=3 mauricio 25 1238