Top Scheme GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
2109913?v=3 opencog 1 1473
1168260?v=3 webyrd 2 1452
105766?v=3 eholk 3 1165
744556?v=3 jeffbezanson 4 730
190598?v=4 shirok 5 614
2339120?v=3 mwand 6 573
113071?v=3 akeep 7 442
452021?v=3 scheme 8 264
153000?v=3 justinethier 9 222
987494?v=3 zv 10 200
1329370?v=3 jasonhemann 11 191
17031?v=3 jlongster 12 168
85991?v=3 klutometis 13 162
797030?v=3 samrushing 14 136
54491?v=3 higepon 15 135
4683350?v=3 saltstack-formulas 16 113
1414305?v=3 thieman 17 105
54390?v=3 shanecelis 18 99
1323296?v=3 abarbu 19 86
195691?v=3 weyrick 20 83
490265?v=3 qiao 21 79
4017?v=3 jimweirich 22 79
566416?v=3 davexunit 23 71
863153?v=3 n3mo 25 66