Top Shell GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
257?v=3 robbyrussell 1 68069
89353?v=3 creationix 2 25870
2603?v=3 sstephenson 3 15179
647?v=3 progrium 4 13746
6183?v=3 thoughtbot 5 11873
144984?v=3 jlund 6 11521
2723?v=3 holman 7 10371
99367?v=3 xdissent 8 10026
46809?v=3 rupa 9 8213
1445228?v=3 jessfraz 10 8025
69631?v=3 facebook 11 7841
171481?v=3 jpetazzo 12 7736
9141961?v=3 dotnet 13 7118
8484931?v=3 gliderlabs 14 6151
16146094?v=3 alexanderepstein 15 6105
5056162?v=3 nodeos 16 5450
23211?v=3 heroku 17 4789
3299148?v=3 awslabs 18 4720
762949?v=3 jayphelps 19 4698
481677?v=4 geerlingguy 20 4540
569571?v=3 bhilburn 21 4288
1139621?v=3 qw3rtman 22 4186
1393171?v=3 stackexchange 23 4113
200888?v=3 clvv 24 3681
380071?v=3 petervanderdoes 25 3605