Top Shell GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
15934?v=3 micha 26 3525
78455?v=3 moovweb 27 3448
13041?v=4 rauchg 28 3399
3942212?v=3 tutumcloud 29 3314
3453847?v=4 zardus 30 3203
6759417?v=3 nodesource 31 3196
936367?v=3 kylemanna 32 3132
1241807?v=3 txthinking 33 3090
176293?v=3 basho 34 3071
60632?v=3 ginatrapani 35 2987
18?v=3 wayneeseguin 36 2979
454563?v=3 zolrath 37 2961
150719?v=3 arialdomartini 38 2921
7809479?v=3 concourse 39 2905
1445228?v=3 jfrazelle 40 2827
5446553?v=3 bitnami 41 2739
2554930?v=3 bitpay 42 2673
7388996?v=3 jupyter 43 2639
476505?v=3 cknadler 44 2604
394?v=3 revans 45 2528
467411?v=3 fideloper 46 2373
21826?v=3 ingydotnet 47 2281
107424?v=3 jenkinsci 48 2215
39191?v=3 paulirish 49 2184
3035071?v=3 skywind3000 50 2156