Top Shell GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
15455?v=3 khan 51 2117
4430336?v=3 oracle 52 2087
227740?v=3 kittykatt 53 2055
9919?v=3 github 54 2032
13131?v=3 basecamp 55 2029
974?v=3 gilesbowkett 56 1746
58365?v=3 sjl 57 1658
675910?v=3 awatson1978 58 1646
1123322?v=3 kelseyhightower 59 1585
4251257?v=3 ryanmjacobs 60 1564
1733541?v=3 lanceseidman 61 1482
692762?v=3 barryclark 62 1476
2165246?v=3 hazyresearch 63 1457
711908?v=3 brikis98 64 1440
669468?v=3 qrpike 65 1436
534822?v=3 graysky2 66 1399
1899207?v=3 threatstream 67 1393
161631?v=3 tianon 8 1414
1015767?v=3 ceph 69 1357
52242?v=3 gentoo 70 1354
621746?v=3 cloudfoundry 71 1323
911911?v=3 begriffs 72 1319
1551295?v=3 themattrix 74 1264
3171503?v=3 ionic-team 1 1263