Top Shell GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
220240?v=3 warpling 76 1259
3171503?v=3 driftyco 77 1252
26336?v=4 tony 78 1226
54051?v=3 cowboy 79 1194
9287?v=3 isaacs 80 1192
6171113?v=3 blackarch 81 1190
1147473?v=3 saltstack 82 1169
17164?v=3 mars 83 1168
66798?v=3 bradp 84 1164
1594843?v=3 colinbjohnson 85 1150
37822?v=3 riywo 6 1197
4742?v=3 elasticdog 87 1119
761456?v=3 hashicorp 88 1075
415617?v=3 jvehent 89 1039
6919167?v=3 eriner 90 988
838790?v=3 dustinkirkland 91 971
3308?v=3 ddollar 92 960
43070?v=3 philcryer 93 958
4117?v=3 subtlegradient 94 939
147214?v=3 brson 95 912
111569?v=3 elgalu 96 910
220772?v=3 rasa 97 906
437029?v=3 markoshust 98 905
227907?v=3 xero 99 905
20848?v=3 jonathanpenn 100 903