Top Shell GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
1848354?v=3 mrworf 101 903
412282?v=3 jclem 102 899
4483394?v=3 rogaha 103 898
3458585?v=3 mesosphere 104 896
17770666?v=3 dana-at-cp 105 891
6153?v=3 icefox 106 884
6844498?v=3 azure 107 877
1404195?v=3 windelicato 108 877
902488?v=3 twolfson 109 875
4650108?v=3 digitalocean 110 875
3358927?v=3 10up 111 864
1623538?v=4 cnxteoe 112 850
1937883?v=3 robbintt 113 849
22403512?v=3 poststatus 114 837
523312?v=3 nodesocket 115 832
225017?v=3 jneen 116 824
404?v=3 rtomayko 117 817
101659?v=3 matryer 118 817
910753?v=3 richardlitt 119 796
54473?v=3 joshlong 120 782
4378855?v=3 cloudfoundry-community 121 779
38738?v=3 colinmollenhour 122 777
27381?v=3 chovy 123 776
373804?v=3 xyu 124 757
1232630?v=3 authy 125 754