Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 38978
3916492?v=4 soapyigu 2 13809
587614?v=4 shu223 3 11687
1548468?v=3 mortenjust 4 10519
58962?v=3 mxcl 5 9213
15903991?v=3 rxswiftcommunity 6 8753
4064333?v=3 fullstackio 7 8625
498669?v=3 ankurp 8 7024
6183?v=3 thoughtbot 9 6357
120676?v=3 kickstarter 10 6318
905059?v=4 daltoniam 11 6180
633862?v=4 icanzilb 12 6011
52870?v=3 soffes 13 5929
17364220?v=3 qutheory 14 5736
49688?v=3 nickoneill 15 5722
7659?v=3 mattt 16 5411
658?v=3 stephencelis 17 5370
5816878?v=3 goktugyil 18 5071
212270?v=3 ianyh 19 4851
854860?v=4 artsabintsev 20 4847
40610?v=3 kishikawakatsumi 5 5640
698437?v=3 airbnb 22 4536
6086409?v=3 mamaral 23 4349
1641795?v=3 vikmeup 24 4308
3597545?v=3 storehouse 25 4102