Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
3419766?v=4 colemancda 1 433
1296190?v=3 maxhasadhd 227 274
181069?v=3 adafruit 228 270
1361003?v=3 avaidyam 229 259
20306136?v=3 stan-ost 230 255
3231370?v=3 bgian 231 253
3732412?v=3 instacart 232 251
19879255?v=4 balance-io 233 246
19879255?v=3 balancemymoney 234 244
89361?v=3 mythz 235 244
628795?v=3 esri 236 241
458256?v=3 ebardx 237 240
2280544?v=3 tmandry 238 239
604489?v=3 toygard 239 238
558067?v=3 imgur 240 238
666807?v=3 javisoto 241 236
4397642?v=3 aclissold 242 236
169110?v=3 cnoon 243 235
7756413?v=3 happywatch 244 233
658279?v=3 alextarrago 245 231
27972206?v=4 swift-evolution 246 230
867053?v=3 inaka 247 228
46072?v=3 kareman 9 579
5487597?v=3 mkchoi212 249 228
806129?v=3 bradley 250 226