Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
16142?v=3 mcudich 251 218
856813?v=3 stripe 252 217
209344?v=3 thinkclay 253 213
152576?v=3 somegeekintn 254 210
120781?v=3 kfix 255 210
3156368?v=3 haginile 256 206
1536630?v=3 joalbright 257 205
3620535?v=3 jkolb 258 204
109142?v=3 twilio 259 203
68616?v=3 jeffh 260 203
4406172?v=3 deliciousraspberrypi 261 202
2261054?v=3 mslathrop 262 197
698038?v=3 piwik 263 197
42419?v=3 neilpa 264 192
1673075?v=3 chrischares 265 192
4603314?v=3 yingogobot 266 192
13837190?v=3 calebkleveter 267 188
996890?v=3 andrewgene 268 188
550978?v=3 jalehman 269 188
85181?v=3 jmfieldman 270 187
512745?v=3 natelyman 271 185
3568072?v=3 sheagcraig 272 184
176163?v=3 wess 273 183
8371943?v=3 nsexceptional 274 183
2466893?v=3 adlai-holler 275 182