Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
714?v=3 kballard 276 182
4303088?v=3 roadfire 277 181
6139508?v=3 ethanschatzline 278 180
55832?v=3 lifedim 279 180
5523568?v=3 youxianming 114 192
1441485?v=3 bloc 281 178
13937686?v=4 chriswebb09 282 177
972877?v=3 danielinoa 283 177
14102549?v=3 joncardasis 284 175
5280671?v=3 lisnr 285 175
1811469?v=3 nothingmagical 286 174
6821810?v=3 pepaslabs 287 173
1596037?v=3 crsmithdev 288 172
469332?v=3 ataugeron 289 172
2236153?v=3 supertommy 290 171
1200277?v=3 plangrid 291 171
2056763?v=3 adamhartford 292 169
135203?v=3 mbrandonw 293 168
11185161?v=3 athiercelin 294 168
5757941?v=3 ivanrublev 295 167
28851?v=3 phatblat 296 164
13786931?v=3 saagarjha 297 164
128868?v=3 zadr 298 163
1907982?v=3 ggamecrazy 299 162
1907982?v=3 cezarc1 300 161