Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
629993?v=3 tokorom 76 163
4259250?v=3 scottrhoyt 302 156
2100166?v=3 rishabhtayal 303 155
3812601?v=3 nsdavidobject 304 154
371773?v=3 saniul 305 152
6364990?v=3 drewg233 306 151
404446?v=3 merlos 307 151
1885623?v=3 lelandrichardson 308 150
1976498?v=3 designatednerd 309 149
4284334?v=3 lionheart 310 148
782837?v=3 jdhealy 311 148
366151?v=3 tumblr 312 148
11561106?v=3 prynt 313 147
19043?v=3 doubleencore 314 146
517084?v=3 brimelow 315 146
2954549?v=3 rymcol 316 145
1479802?v=3 apbendi 317 143
2835783?v=3 stepanhruda 318 142
85400?v=3 inquisitivesoft 74 144
45696?v=3 coshx 320 141
8811389?v=3 apadalko 321 140
63653?v=3 mixpanel 322 139
2314423?v=3 trailofbits 323 138
247228?v=3 nicolasgomollon 324 136
994334?v=3 victorbaro 325 136