Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
6076475?v=3 jayshaffer 7527 0
6063934?v=3 bitlogica 7528 0
6046261?v=3 zackevans 7529 0
6025510?v=3 cilop 7530 0
6014844?v=4 haoflynet 7531 0
5995056?v=3 johnbdonner 7532 0
5992955?v=3 sherzat3 7533 0
5963934?v=3 werbelow 7534 0
5942201?v=3 laransom 7535 0
5901332?v=3 oeaslan 21 22
5863810?v=3 broanlovespanda 7537 0
5840711?v=3 vandosant 7538 0
5836168?v=3 brooklynman 7539 0
5835781?v=3 rongboyang 7540 0
5817836?v=3 idrisk 7541 0
5806586?v=3 egonzalez3991 7542 0
5796457?v=3 rushindrasinha 7543 0
5768872?v=3 cukie 7544 0
5768266?v=3 lubman 7545 0
5732687?v=3 ryanmcminn 7546 0
5714146?v=3 mhelvey 7547 0
5713670?v=3 brianllamar 7548 0
5696023?v=3 jtupp13 7549 0
5665700?v=3 uvarovis 7550 0