Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
5836168?v=3 brooklynman 7526 0
5835781?v=3 rongboyang 7527 0
5817836?v=3 idrisk 7528 0
5806586?v=3 egonzalez3991 7529 0
5796457?v=3 rushindrasinha 7530 0
5768872?v=3 cukie 7531 0
5768266?v=3 lubman 7532 0
5732687?v=3 ryanmcminn 7533 0
5714146?v=3 mhelvey 7534 0
5713670?v=3 brianllamar 7535 0
5696023?v=3 jtupp13 7536 0
5665700?v=3 uvarovis 7537 0
5660582?v=3 jaycenh7 7538 0
5631982?v=3 spencerfornaciari 7539 0
5625072?v=3 ahood12 7540 0
5620449?v=3 josemaestri 7541 0
5533695?v=3 tonyidong 7542 0
5528918?v=3 zhuoli 7543 0
5522952?v=3 schun93 7544 0
5513065?v=4 zyedidia 7545 0
5510793?v=3 ggruen 7546 0
5508362?v=3 wswift1 7547 0
5492029?v=3 adamxiaotcao 7548 0
5491695?v=3 ldong 7549 0
5489647?v=3 mynameiskir 7550 0