Top Swift GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
13244177?v=3 farice 126 750
424688?v=3 davecom 127 748
1051813?v=3 xhacker 128 737
358485?v=3 p2 129 730
2185644?v=4 antonthedev 130 721
1795788?v=3 duliodenis 131 716
538264?v=3 uber 132 698
6666239?v=3 michaelbabiy 133 692
7652951?v=3 tispr 134 677
625384?v=3 ustwo 135 669
19274038?v=3 simplicitymobile 136 652
5376577?v=3 kimdarren 137 645
6935003?v=3 producthunt 138 629
126245?v=3 jquave 139 626
2187641?v=3 kingreza 140 615
5587292?v=4 ranesr 141 613
28990390?v=4 skylab-inc 142 610
464574?v=3 zeveisenberg 143 605
869950?v=3 krausefx 144 603
173322?v=3 michaelvillar 145 601
191970?v=3 jordanekay 146 581
559357?v=3 dropbox 147 577
30003549?v=4 cultivr 148 572
894119?v=3 benzguo 149 527
427452?v=3 mosheberman 150 521